امروز : دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • 731تعداد مطالب
  • 39کامنت کاربران
  • 1تعداد کاربران
بازدید : 67 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
شب اول:


شب دوم:

روضه        زمینه      نوحه     واحد       واحد    شور

شب سوم:


شب چهارم:


شب پنجم:


شب ششم:


شب هفتم:


شب هشتم :


شب تا سوعا:

بازدید : 229 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
من و این همه غم ارباب ارباب | حاج امیر عباسی (زمینه)

دسته بندی : عمومی
بازدید : 88 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
شب اول:

پیش منبر      روضه     زمینه     شور     نوحه     واحد     واحد    دودمه    شور    شور     شور

شب دوم:


شب سوم:


شب چهارم:


شب پنجم:


شب ششم:


شب هفتم:


شب هشتم:


شب تاسوعا:


شب عاشورا:


شام غریبان:

بازدید : 109 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
شب اول:
روضه     زمزمه     مقتل     نغمه    زمینه       واحد    مظلوم حسین    واحد    روضه

شب دوم:

شب سوم:

شب چهارم:

شب پنجم:

شب ششم:
روضه        زمزمه    زمینه     واحد    واحد     شور

شب هفتم:

شب هشتم:

شب تاسوعا:

ظهر تاسوعا:

شب عاشورا:
بازدید : 200 يک نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

شب اول:


شب دوم:

روضه     روضه        زمینه و شور     شور     واحد     واحد    شور

شب سوم:

روضه    روضه     زمینه   زمینه      شور     شور   شور   روضه

شب چهارم:


شب پنجم

روضه   روضه    زمینه   شور  واحد   واحد   شور   روضه


شب ششم:


شب هفتم:


شب هشتم:


شب تاسوعا:


ظهر تاسوعا


شب عاشورا:


ظهر عاشورا:

بازدید : 106 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

شب اول:

روضه     روضه    زمینه     زمینه    نوحه    واحد     شور    شور   شور

شب دوم:


شب سوم:

نوحه     شور    شور    شور

شب چهارم:


شب پنجم:


شب هفتم:


شب هشتم:


شب تاسوعا:


شب عاشورا:

منبع :عقیق
بازدید : 901 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
شب اول:
شب دوم:
شب سوم:
شب چهارم:
منبع :عقیق
دسته بندی : عمومی
بازدید : 233 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
شب اول

روضه       زمینه      نوحه     سنگین     واحد      واحد     شور

شب دوم:


شب سوم:

روضه     زمینه   نوحه    واحد سنگین


شب چهارم:

زمینه    شور    شور  واحد    سنگین    روضه    نوحه


شب پنجم:


شب ششم:


شب هفتم:


شب هشتم:


شب تاسوعا:


شب عاشورا:

منبع : عقیق
بازدید : 154 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
شب دوم:


شب سوم:


شب چهارم:


شب پنجم:


شب ششم:


شب هفتم:


شب هشتم:


شب نهم:


شب دهم:

بازدید : 120 بدون نظر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
Page 1 of 612345...Last »