آرشیو بهمن, ۱۳۹۴

مداحی رشته تحصیلی می شود

رضا معممی مقدم، مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از ایجاد دوره کاردانی مدیحه و مرثیه …

Page 1 of 212